รายละเอียดการสมัคร


ขั้นตอนการสมัครค่าย

1.


2.

3.

ศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อมูลเกี่ยวกับค่ายในหน้านี้

กรอกใบสมัครเข้าค่ายออนไลน์

ทำแบบทดสอบคัดเลือกเข้าค่าย

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปภาพดิจิทัล ขนาดไม่เกิน 100MB)

  1. รูปถ่าย : รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดลำลองสุภาพ เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว
  2. ใบ ปพ.7 : ตัวจริงหรือสำเนา ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่จนถึงวันเปิดรับสมัคร พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

สามารถแก้ไข ข้อมูลได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

รายละเอียดการทำข้อสอบประกอบการพิจารณา

รูปแบบข้อสอบ

ข้อสอบประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัย

เวลาในการทำข้อสอบ ไม่จำกัดเวลาในการทำ แต่สามารถยืนยันการส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียว

การยืนยันคำตอบ สามารถยืนยันคำตอบได้ครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้หากยืนยันการส่งคำตอบ หากไม่แน่ใจในคำตอบ สามารถกด"กลับ หรือ back"เพื่อกลับไปแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดข้อสอบเพื่อทำก่อน คลิก